جستجو
دستورالعمل اصلاحی شماره ۲۷۲۹ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۸
دستورالعمل اصلاحی شماره ۲۷۲۹ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
گواهینامه ثبت نام صرفاً از طریق پست سفارشی دوقبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد.
در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی،چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود و در صورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع مالیات بر ارزش افزوده،ضمن امحاء گواهی نامه قبلی،مؤدی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد .
تحویل گواهی نامه ثبت نام در موارد خاص به مؤدیان احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تایید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلامانع می باشد .
روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸
۰۷:۴۸:۵۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com