جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
اطلاعیه؛ عدم نیاز به گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م برای تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادیاطلاعیه؛
عدم نیاز به گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م برای تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی
نامه بانک مرکزی با موضوع “ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم” به کلیه موسسات بانکی و غیربانکی دولتی و غیردولتی

با عنایت به اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، اخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.”

روابط عمومی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
۱۶:۱۷:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com