جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث مدرسه ۱۲ کلاسه ابتدای قطعه ۱۶ در مهرگاناداره کل نوسازی مدارس استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
۲۱:۰۰:۲۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com