جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
نیرو رسانی چاه آب شربشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۱:۳۹:۱۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com