جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل پل زیرگذر حصار خرواناداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۲۰:۳۱:۴۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com