جستجو
مدیریت توسعه، مدل های سنجش


مولفین : مهندس احسان خاوند کار - افشین متقی

تعداد صفحات : ۴۱۲

قیمت : ۱۶۰/۰۰۰ ریال

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲
۱۳:۳۳:۰۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com