جستجو
جدول ظرفیت کاری پیمانکاران ۱۳۹۵


جدول ظرفیت پیمانکاران در سال ۱۳۹۵ براساس بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و اصلاحیه شماره ۵۷۶۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱

شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵
۰۸:۲۴:۳۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com