جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
بازنگری نحوه ارزیابی و امتیازدهی تجربه کاری مناقصه گرانبازنگری نحوه ارزیابی و امتیازدهی تجربه کاری مناقصه گران در ۵ سال گذشته طبق ماده ۱۷ و ماده ۱۲ قانو
ن برگزاری مناقصات

 

يكشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
۰۶:۲۹:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com