جستجو
گازرسانی به خوشه خرما به طول ۳۴۵۶۰ متر از توابع لنگرودشرکت گاز استان گیلان درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۵
۱۲:۰۵:۰۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com