جستجو
ارزیابی کیفی گازرسانی به روستاهای محور طالقان جوستان (فاز۲)شرکت گاز استان البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۵
۱۹:۴۱:۱۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com