جستجو
ارزیابی کیفی اجرای انفصال و بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلابشرکت آب و فاضلاب استان زنجان درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

سه شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۵
۱۲:۰۷:۱۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com