جستجو
انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابعشرکت آب منطقه ای  زنجان درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


 
 

سه شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۵
۲۰:۳۷:۵۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com