جستجو
اجرای عملیات احداث ساختمان حوادث آب در محدوده امور آبفا ماهدشتشرکت آب و فاضلاب استان البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

چهارشنبه ۱۵ دي ۱۳۹۵
۱۲:۰۱:۱۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com