جستجو
عملیات بهسازی بازارچه خود اشتغالی حاشیه رودخانه تختیشهرداری رشت درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۰:۵۶:۲۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com