جستجو
بازیافت سرد و تثبیت با سیمان بستر موجود و آسفالت گرم اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۱:۰۱:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com