جستجو
اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آبشرکت آب و فاضلاب استان البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۱:۱۰:۱۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com