جستجو
اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت)شرکت آب و فاضلاب استان البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۱:۲۳:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com