جستجو
انجام امور تعمیر ٬نگهداری٬ راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۱:۳۳:۱۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com