جستجو
پروژه خرید و اجرای آسفالت معابر سطح ماهدشتشهرداری ماهدشت درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲۰ دي ۱۳۹۵
۱۹:۳۲:۴۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com