جستجو
عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان بخت پسندشهرداری رشت درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
 

چهارشنبه ۲۲ دي ۱۳۹۵
۲۱:۰۵:۵۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com