جستجو
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته های پیمانکاری سال ۱۳۹۶


فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال۱۳۹۶
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال۱۳۹۶ 

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال۱۳۹۶


فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال۱۳۹۶


فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال۱۳۹۶

شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶
۰۸:۱۰:۲۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com