جستجو
جدول ظرفیت کاری پیمانکاران۱۳۹۶جدول ظرفیت پیمانکاران در سال ۱۳۹۶ براساس بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و اصلاحیه شماره ۵۷۶۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۶
۰۶:۱۵:۲۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com