جستجو
این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۹۲۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.يكشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۱۱:۵۱:۳۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com