جستجو
این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۹۶۲۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.يكشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
۱۲:۲۱:۴۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com