جستجو
این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۹۶۲۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.يكشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
۱۲:۲۴:۴۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com