جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
حفظ و نگهداری فضای سبزشهرداری بوئین زهرا د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۲۰:۵۵:۰۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com