جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
شناسایی پیمانکاران ابنیه جهت توسعه و تکمیل ساختمانبازرسی کل استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شناسایی پیمانکاران ابنیه جهت توسعه و تکمیل ساختمان اداری این بازرسی کل به مساحت تقریبی ۳۵۰۰ متر مربع - نسبت به شناسایی و توان سنجی پیمانکاران واجد شرایط .

لذا از تمامی شرکتهایی که تمایل به همکاری دارند ، از تاریخ ۱۶/۱۱/۹۶ الی ۲۸/۱۱/۹۶  نسبت به ارایه مدارک زیر به واحد اداری و بازرسی کل استان واقع در مجتمع ادارات نواب - خیابان مدیریت - جنب ساختمان دارالقرآن اقدام نمایند .

۱ - تصویر آگهی تاسیس ، تغییرات و اساسنامه شرکت .

۲ - تصویر گواهی صلاحیت معتبر  .

۳ - تصویر اسناد مالکیت تجهیزات و امکانات شرکت .

۴ - صورت حساب گردش مالی دو سال آخر شرکت .

۵ - تصویر مدرک تحصیلی و سوابق کادر فنی و اعضای هیئت مدیره .

۶ - ارائه سوابق اجرایی شرکت به همراه آدرس و شماره کارفرمایان قبلی .

تلفن: ۳۳۳۷۹۷۰۴


دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
۲۰:۳۷:۰۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com