جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
حمل و نصب نیوجرسی مفصلی آزادراه ـ احداث روشنایی آزادراهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
۲۰:۴۶:۲۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com