جستجو
حمل ، پخش ،تراش و روکش آسفالت سطح منطقه ۴شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۱۸:۱۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com