جستجو
ساخت سوله به مساحت ۴۱۲۸ متر مربعشرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام  د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۴:۲۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com