جستجو
تکمیل پارکینگ طبقاتی و کاربریهای مکمل ساختمان مرکزی شهرداری کرجشهرداری کرج  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۵۳:۱۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com