جستجو
طرح، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC پل بر روی نهرشهرداری کرج  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۲:۲۴:۲۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com