جستجو
همسطح سازی دریچه های تاسیسات شهری ( مرکز)شهرداری کرج  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
۰۶:۴۷:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com