جستجو
عملیات تعمیر اماکن ورزشی و استخراداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۰۵:۳۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com