جستجو
احداث مدرسه ابتدایی ۹ کلاسهاداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۱۱:۴۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com