جستجو
واگذاری حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت سطح منطقه بصورت مکانیزه سطح منطقه ۲شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۲۳:۱۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com