جستجو
احداث ساختمان مرکز تشخیص ژنتیک DNAاداره کل راه و شهرسازی استان گیلان د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۴۸:۳۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com