جستجو
توسعه پست های ۲۳۰/۶۳ کیلو ولتشرکت برق منطقه ای گیلان د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۵۱:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com