جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
سنگ فرش روستای شهید آباددهیاری روستای شهیدآباد در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
۱۲:۵۲:۰۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com