جستجو
اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی


۱ . کلیه اشخاص حقوقی

۲ . صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳ . صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شوند

دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
۱۲:۳۱:۱۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com