جستجو
بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
قابل قبول بودن هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی ... که توسط دولت منتشر و بازپرداخت آن صد در صد بر عهده دولت است ... به استناد ماده ۱۴۷ ق.م.م ، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق و حداکثر معادل سود مورد انتظار، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی


پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
۱۲:۳۲:۰۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com