جستجو
حفاری یک حلقه چاهسازمان پارکها و فضای سبز شهرداری نظرآباد د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۷
۲۰:۲۶:۱۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com