جستجو
اجرای عملیات ۵۰۰۰ مترمربع ترمیم نوارهای حفاریشرکت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۷
۲۰:۴۳:۵۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com