جستجو
ارزیابی کیفی گازرسانی به روستاهاشرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۷
۱۲:۱۴:۳۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com