جستجو
بند "ز" تبصره ۸ قانون بودجه ۹۸نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اسناد خزانه اسلامی به جای مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره ۸ بند "ز" قانون بودجه سال ۹۸

تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.
جمعه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹:۱۷:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com