جستجو
حد نصاب معاملات ۱۳۹۸
ابلاغیه هیئت وزیران در خصوص نصاب معاملات سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات.
روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین


چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
۰۷:۲۰:۰۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com