جستجو
تازه های کتاب
پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳
دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳
پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
ساناز افتخارزاده کتاب "از آشوب ادراک تا شناخت معماری/نظریه ای نوین برای آفرینش معماری انسان مدار بر پایه قوانین تئوری آشوب" با مقدمه عبدالحمید اشراق و دکتر محمود رازجویان را منتشر کرد
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com