جستجو
مناقصات خارج استانی
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
يكشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب استان البرز  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

شرکت مخابرات ایران- منطقه زنجان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

شرکت مخابرات ایران- منطقه زنجان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com