جستجو
مناقصات خارج استانی
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری کرج درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

شرکت آب و فاضلاب استان البرز
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری ابهر درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

شرکت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان درنظر دارد مجموعه مناقصات خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
شهرداری زنجان درنظر دارد مجموعه مناقصات خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

شهردای رشت در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
شرکت گاز استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
سازمان نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵
شهردای رشت در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵

شرکت آب و فاضلاب استان البرز
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵

شهرداری رشت درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵
شرکت مرغک درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com