جستجو
مناقصات خارج استانی
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

شرکت شهرک های صنعتی استان البرز 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

شرکت برق منطقه ای گیلان  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

 شهرداری کرج در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

 شرکت مهندسی توسعه سایپا  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

 شهرداری زنجان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

 اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالغرب 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

دهیاری روستای ابراهیم آباد 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

 شرکت عایقهای الکتریکی پارس 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

گروه خودروسازی سایپا  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری کوهسار  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری ملارد 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com